Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

hatályos 2017.10.01.-től

 

 1. Preambulum

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a www.biztonsagielemzes.hu weboldalt üzemeltető  CK-Trikolor Kft. vállalkozó, mint adatkezelő (székhely: 1023 Budapest,
Török u. 2., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-724649, adószám: 13228237-2-41) (továbbiakban: Adatkezelő vagy Üzemeltető) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Üzemeltető adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

 

A jelen adatkezelési tájékoztató kizárólag a www.biztonsagielemzes.hu weboldal tekintetében érvényes, nem alkalmazható harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még abban az esetben sem, ha ezek a weboldalak a www.biztonsagielemzes.hu weboldalról közvetlenül hozzáférhetőek.

 

Az Üzemeltető kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

 

 1. Definíciók, rövidítések

Infotv.: információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Üzemeltető: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Különleges adat:

 1. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 2. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

 

 1. Az adatkezelés módjai

 

Az Üzemeltető által üzemeltetett www.biztonsagielemzes.hu internetes honlap felkeresésével Ön személyes adatokat ad át számunkra. Az internetes kapcsolat fenntartása során a látogató által használt böngészőprogrammal, internetprotokoll-címmel (IP-cím), domain névvel (URL), a látogatás időpontjával, valamint a megtekintett oldalakkal kapcsolatosan automatikusan képződnek technikai adatok a szolgáltató számítógépes rendszerében. Az Üzemeltető ezeket kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre és statisztikai információk gyűjtésére használja fel, és legfeljebb 60 napig tárolja.

 

A www.biztonsagielemzes.hu oldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt – kap a látogató a számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Alkalmazott cookie-k: Analitika, követés cookie; Webhelyen keresztüli követés; Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Az Üzemeltető alkalmazza a Google Analytics programot, a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak cookie-k használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik a www.biztonsagielemzes.hu használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap Ügyfél által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal Ügyfél által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a www.biztonsagielemzes.hu Üzemeltetőjének a weboldal használatával kapcsolatban.

 

A cookie-k tárolását Ön megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával.

Továbbá, a cookie által készített, az Ön weboldal használatát rögzítő adatok
(pl. IP-cím) Google-hoz történő továbbítását és feldolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngésző segédprogramot (plugin) a következő linkről: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

 1. Adatkezelés jogalapja, terjedelme, időtartama

4.1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapját a 2001. évi CVIII. Törvény 13/A §. , az 1995. évi CXIX. Törvény 3. § (4) a) bekezdése, valamint az Infotv.  5. § (1) a) bekezdése teremti meg, azaz az adatkezelésre az Ügyfél megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ügyfél kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.

 

4.2. Az adatkezelés terjedelme

Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

A kapcsolatfelvétel során jelen szabályzat elfogadásával a Ügyfél beleegyezik abba, hogy adatait az Üzemeltető kezelje és felhasználja.

A tudomására jutott adatokat az Üzemeltető harmadik személy számára – az Üzemeltető számlázását és könyvelését végző személyeken kívül - nem adja ki. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

 

4.3. Az adatkezelés időtartama

Az Üzemeltető a kapcsolat felvétel alkalmával megadott személyes adatokat mindaddig kezeli, amíg Ön az adatkezeléshez a kapcsolatfelvétel alkalmával adott hozzájárulását vissza nem vonja.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

Az Üzemeltető, mint adatkezelő az adatok feldolgozását és az adatok nyilvántartását is maga végzi.

 

4.4. Adatok megadásának felelőssége

Az Üzemeltető a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Ügyfelet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 

 1. Az Ügyfél jogainak gyakorlása

Ön jogosult tájékoztatást kérni az Önre vonatkozó adatkezelésről. Kérésére az Üzemeltető tájékoztatást ad az Önről kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Önre vonatkozó adatokat. Az Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását az Üzemeltetőnél kezdeményezheti a czako.dnv--.at.--t-online.hu  e-mail címen.

Ön jogosult kérni továbbá az Önre vonatkozó adatok törlését az önkéntes adatkezelés vonatkozásában. A törlés kezdeményezése az Üzemeltetőhöz a  czako.dnv--.at.--t-online.hu  címre elküldött kérelemmel lehetséges.

 

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

Ha Ön az Üzemeltető fenti döntésével nem ért egyet, illetve ha az Üzemeltető  a 15 napos határidőt elmulasztja, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

Az Üzemeltető adatkezelésével kapcsolatban panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5., Telefon: +36 (1) 391-1400).

 

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

 1. Adatbiztonság

Az Üzemeltető a kapcsolatfelvétel során keletkezett személyes adatokat és a számlázási adatokat a saját szerverén elektronikusan tárolja.

Az Üzemeltető kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Üzemeltető törekszik védeni az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

 1. Ügyfél által beküldött termék-értékelés

A Ügyfél jogosult a www.biztonsagielemzes.hu weboldalon a CK-Trikolor Kft. munkájával kapcsolatos véleményét e-mailen a czako.dnv--.at.--t-online.hu  e-mail címre elküldeni.

A vélemény elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy az Ön által megadott személyes adatokkal a véleményt, vagy annak egy részletét az Üzemeltető a www.biztonsagielemzes.hu oldalon közzétegye.  A vélemény elküldésével az Üzemeltető a szerzői műre vonatkozóan kizárólagos, harmadik személy részére az Ön engedélye nélkül átengedhető, átruházható, területi, módbeli, időbeli vagy más korlátozás nélküli, az átdolgozás jogára is kiterjedő felhasználási jogot szerez.  A beküldött megjegyzéseket az Üzemeltető jogosult moderálni, mielőtt azok megjelennének a honlapon. Ezáltal csak az olyan értékelések kerülhetnek fel, amelyek nem tartalmaznak más oldalra mutató reklámot, trágár kifejezéseket és egyéb oda nem illő szavakat, megnyilvánulásokat.

Az Ügyfél megküldheti véleményét a „Kapcsolat” oldalon az űrlap kitöltésével is, nem kell feltétlenül az e-mail címre küldeni az értékelést.

 

 1. Egyéb szabályok

Minden egyéb, adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggő kérdésben az Infotv. rendelkezései az irányadóak.

 

Az  Adatvédelmi Nyilvántartásba bejelentkezés folyamatban van!